Zámecký příběh ve zkratce The short castle (hi)story

  Stručná historie zámku Velká Bystřice 

  A brief history of the Velká Bystřice castle

  14. století až 90. léta 20. století – Vzestupy a pády

  Zámek přečkal stovky let
  Zámek ve Velké Bystřici byl původně tvrzí, na které se vystřídalo několik šlechtických rodů. Pak jej v roce 1579 rod Bruntálských z Vrbna přestavěl na renesanční zámek. Později ho získala církev a přistavěla barokní část. Využívali jej pro potřeby pivovaru a na všemožné hospodářské účely. Jeho vzhled byl stále upravován a původní renesančně barokní charakter téměř zmizel.

  The Castle survived hundreds of years
  The castle in Velká Bystřice was originally a fortress that was occupied by several noble families. Then, in 1579, the Bruntálský family from Vrbno rebuilt it into a Renaissance castle. Later, the church acquired it and added a baroque part. They used it for the needs of the brewery and for all kinds of economic purposes. Its appearance was constantly modified and the original Renaissance-Baroque character almost disappeared.

  V roce 1835 ho postihl požár

  Tehdy se stal jeho nájemcem a pozdějším majitelem Antonín Kubelka, který ho dále využíval pro potřeby pivovaru. Přistavěl varnu a rozšířil sklepy. Pivovar zde byl až do konce druhé světové války. Pak byla výroba piva zrušena, všechno zařízení odvezli.
  Zámek se stal majetkem obce, která neměla dostatek financí, aby ho udržovala.

  In 1835, it was affected by a fire

  It was then that Antonín Kubelka became its tenant and later owner, who continued to use it for the needs of the brewery. He added a brewery and expanded the cellars. The brewery was here until the end of World War II. Then beer production was canceled, all the equipment was taken away.
  The castle became the property of the municipality, which did not have enough funds to maintain it.

  Zámek začal postupně chátrat

  V 60. letech chtěli zámek zbourat. Památková péče tento historicky cenný objekt zachránila. A areál zámku je od té doby zapsaný ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Ale uplynulo dalších 10 let, než zahájili jeho zdlouhavou rekonstrukci. Ta trvala dalších 15 let. Byl přebudován na tříhvězdičkový Hotel Zámek. K uvedení zámku do provozu došlo 11.5.1991.

  V devadesátých letech se do něj sjížděli lidé z celého okolí. Byl vyhlášený. Mezi hosty zámku nechyběl prezident, předseda vlády a dokonce ani fotbalový tým Realu Madrid. Zub času byl však neúprosný. Zámek zase stárnul a nedokázal konkurovat novým moderním hotelům.

  The Castle began to gradually decay

  In the 1960s, they wanted to demolish the castle. Historic preservation saved this historically valuable object. And the grounds of the castle have since been registered in the State List of Real Estate Cultural Monuments. But it was another 10 years before they started its lengthy renovation. This lasted for another 15 years. It was rebuilt into a three-star Hotel Zámek. The castle was commissioned on May 11, 1991.

  In the 1990s, people from all over the area flocked to it. He was announced. The guests of the castle included the president, the prime minister and even the Real Madrid football team. However, the ravages of time were inexorable. Again, the castle was aging and could not compete with new modern hotels.

   

  21. století – Hotel Zámek dostává nový život

  Zavíráme zámek…
  Náklady na jeho provoz byly obrovské. Faktury za energie byly neúnosně vysoké. Byl zpracován projekt na rekonstrukci Hotelu Zámek a město Velká Bystřice získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Zámek je zavřený od března 2013.

  …aby mohl znovu ožít
  Rekonstrukce začala v únoru 2014 a dokončena byla v srpnu 2014. Hotel Zámek Velká Bystřice tak otevřel své opravené dveře 3. září 2014.
  Rekonstrukce zajistila výměnu nevhodného a neekonomického způsobu vytápění objektu. Hotel Zámek dostal výtah, aby se v něm cítily dobře i osoby se sníženou pohybovou schopností. Dostal moderní kuchyni. Pokrmy z ní si pak vychutnáte na krásné zámecké terase. V podkroví byly vybudovány zcela nové pokoje a apartmány.

  Zámecký areál se skládá z úžasného venkovního amfiteátru, zámeckého nádvoří s kašnou a krásným zámeckým parkem. Celý zámecký areál prošel obnovou během let 2008 až 2009 a na Vás čeká velkolepé prostředí v srdci Hané.

  Zámek Velká Bystřice sice nepatří mezi nejznámější hrady a zámky na Moravě, ale užijete si v něm kvalitní gastronomii, romantiku ve dvou, nebo cyklistické výlety do krásného okolí mikroregionu Bystřička. Těšíme se na Vás.

  21st century – Hotel Zámek gets a new lease of life
  We have closed Hotel Zámek…

  have closed Hotel ZámekThe cost of running it was huge. The energy bills were unbearably high. A project for the reconstruction of the Hotel Zámek was developed and the city of Velká Bystřice received a subsidy from the Central Moravia Regional Operational Program. The castle has been closed since March 2013.

  …so that it can live again

  The reconstruction began in February 2014 and was completed in August 2014. Hotel Zámek Velká Bystřice thus opened its renovated premises on September 3, 2014.
  The reconstruction ensured the replacement of an inappropriate and uneconomical method of heating the building. Hotel Zámek got an elevator so that people with reduced mobility feel comfortable in it. Hotel Zámek got a modern kitchen. Then you can enjoy the dishes from it on the beautiful castle terrace. Brand new rooms and apartments have been built in the attic.

  The castle grounds consist of an amazing outdoor amphitheater, a castle courtyard with a fountain and a beautiful castle park. The entire castle complex was renovated between 2008 and 2009, and a spectacular environment awaits you in the heart of Hana Region.

  Velká Bystřice Castle is not one of the most famous castles and chateaux in Moravia, but you can enjoy quality gastronomy, romance for two or cycling trips in the beautiful surroundings of the Bystřička micro-region. We are looking forward to you.